GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ŞEHİTKAMİL AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 KALEM PİLİÇ VE PİLİÇ ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP

üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1337805

1-İdarenin

a) Adı : CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ŞEHİTKAMİL AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : GÜNGÖRGE MAH 114001 NOLU CAD NO:147 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası : 03424821008 - 3424821029

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 KALEM PİLİÇ VE PİLİÇ ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı : Piliç Pirzola 12.000 Kg, Piliç Special But 12.000 Kg, Kemiksiz Piliç Gögüs Eti 7.000 Kg, Tavuk Yumurtası 100.000 adet , Piliç Döner 4.000 Kg

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gaziantep Şehitkamil Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambarı ile Soğuk Hava Depolarına.

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare ihtiyacı olan ihale konusu malı idarenin yükleniciye belirttiği gün ve saatte teslim edilecektir. Malların alımı idarenin ihtiyacına göre 30.06.2024 tarihine kadar peyder pey yapılacaktır

d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.12.2023 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin

açılacağı adres)

: GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İmalat Yeterlilik Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren

belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile

tevsik edilir.

1- İmalat Yeterlilik Belgesi,

2- Sanayi Sicil Belgesi (İmalat Yeterlilik Belgesinde belirtilmemiş olması halinde),

3- Kapasite Raporu (İmalat Yeterlilik Belgesinde belirtilmemiş olması halinde),

4- İstekli adına düzenlemiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim

Sertfikası/Gıda Üretim İzin Belgesi.

5- Yetkili Satıcı Belgesi

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin bulundukları yerdeki Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmaları gerekmektedir

İstekliler imalatçı olduklarını belgelemek zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü piliç eti ve piliç eti ürünleri işine ait satım işi, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,

üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01942316