ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait 3.Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Sam Mah. 302 Ada, 4 Parselde Kayıtlı C Blok 73 Nolu Bağımsız Bölümde Bulunan Dükkan, 16/08/2023 Çarşamba günü Saat:14.00 ‘da Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Cad. No:2 M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı) İhale Komisyonunca (Encümenince) kiralama ihalesi yapılacaktır.

KİRALANAN YERLER

Niteliği

Aylık Kira Bedeli

(KDV HARİÇ)

Muhammen Bedel (36 Aylık )

Geçici Teminat (%3)

Ödemeler

3.Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Sam Mah. 302 Ada, 4 Parselde Kayıtlı C Blok 73 Nolu Bağımsız Bölümde Bulunan Dükkan

Dükkan

10.000,00TL

360.000,00TL

10.800,00TL

Yıllık Peşin

Taşınmaz 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. İlk yıl kira bedelleri ihale bedeli olup sözleşme bu bedel üzerinden 3 yıllık yapılacaktır. 2. ve 3. Yıl kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ nca artışın yapılacağı ayda yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ nin (on iki aylık ortalamalarına göre yüzde değişim oranı)’ oranında artış yapılacaktır.

1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.

2- İhale 16/08/2023 Çarşamba günü Saat:14.00’ da Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. No:48/A M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı) Konferans Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı kiralama ihalesi yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 16/08/2023 Çarşamba günü saat: 12.00’a kadar Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. No:48/A M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı Şehitkamil/Gaziantep), şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Şartname bedeli 200,00 TL’dir.

5-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b)Tebligata esas adres beyanı

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h)Muhammen bedelin %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge(İhale tarihinin içinde bulunduğu ayın içerisinde alınmış)

i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir

j) Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair sabıka kaydı

B) İstekli tüzel kişi ise;

a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligata esas adres beyanı

c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f)Muhammen bedelin %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,         

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge (İhale tarihinin içinde bulunduğu ayın içerisinde alınmış)

i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.

j)Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair sabıka kaydı

         İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

 6- İlgili mevzuatı gereğince doğacak KDV, her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.

        İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01869067