T.C.
NİZİP
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2022/333 Esas
KARAR NO : 2023/542

SANIK : SALİH AKMAN, ARİF ve HANİFE oğlu, 17/10/1981 TOKAT doğumlu, TOKAT, MERKEZ, BAĞBAŞI mah/köy, Cilt no: 78, Aile sıra no: 30, Sıra no: 33 nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 52996048306
SUÇ : Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık
SUÇ TARİHİ : 25/08/2020
KARAR TARİHİ : 05/12/2023
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanığın Türkiye'de tebligata yarar adreslerine çıkarılan tebligatların iade olması ve yapılan adres araştırmalarına rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle mahkememizin yukarıda yazılı esas - karar dosyası kapsamında, 05.12.2023 tarihli karar ile, üzerine atılı TCK 142/2-e maddesine konu eylemi sebebiyle takdiren 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın adli sicil kaydına yansıyan mahkumiyetlerinin bulunması, suça meyilli kişiliği ve bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat hasıl olmadığından sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, Sanık hakkında başkaca artırım veya indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, Şartlar oluşmadığından sanığa verilen hapis cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 50. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımlara çevrilmesine, 51. maddesinde düzenlenen erteleme hükümlerinin uygulanmasına, 5271 Sayılı CMK'nın 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yasal olarak yer olmadığına, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan iptal kararı ve 7242 sayılı yasanın 10. maddesi ile değişik TCK'nin 53/1 ve 2 fıkraları ile 3. fıkranın 1.cümlesinin sanık hakkında uygulanmasına,Sanığın adli sicil kaydında görülen Tokat 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2008/57 (E) ve 2009/533 (K) sayılı ilamı verilen mahkumiyet hükmünün tekerrüre esas olduğu, sanığın ikinci kez tekerrüre esas olan bu sabıkası nedeniyle TCK'nın 58. maddesi uyarınca cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, Sanık Salih Akman hakkında Tokat1. Ağır Mahkemesinin 2015/379 esas ve 2016/36 karar sayılı kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği ve sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulduğu, bu kararın 31/03/2016 tarihinde kesinleştiği ve sanığın denetim süresi içerisinde dosyamıza konu 25/08/2020 tarihli kasıtlı suçu işlediği anlaşılmakla sanık hakkında gereğinin takdir ve ifası amacıyla ilgili mahkeme dosyasına ihbarda bulunulmasına dair verilen hükmün İLANEN TEBLİĞİNE,
Açıklanan hükmün ilan tarihinden itibaren 15 GÜN SONRA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILMASINA,
Kararın tebliğinden itibaren CMK 272 maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya başka yer Ağır Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere başvurabileceği aksi halde hükümlerin kesinleşeceği ihtar olunur.03.06.2024

#ilangovtr Basın No ILN02044239