İLAN
T.C. GAZİANTEP 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:2022/372 Esas

Davacılar tarafından Davalı Kadriye Polat'ın (108*****718) aleyhinize açılan Tapu İptal ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; duruşma gününün davalı Kadriye Polat'a ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK'nun 139. Mad. gereğince Belirlenen Duruşma Günü 24/09/2024 ve saat 10:20'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki hafta kesin sürede dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri Mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtarı ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02039761