T. C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
İ  L  A  N
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
25 ARALIK DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALESİ
SIRA
NO
TAŞINMAZ / ZEMİN
NO
MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL KİRALANACAK KISIM
(m2)
KULLANIM AMACI KİRALAMA SÜRESİ 
İLK YIL TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
GÜNÜ SAATİ
1 Sarıgüllük 35/6 328/496 100  Kapalı Alan 93,6 m2-Açık Alan 121 m²   Toplam 214,6 m2 Kantin Kafetarya  3 Yıl 826.010,00 TL 165.202,00 TL 26.03.2024 10:00
1- İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıda  istenen belgeleri  İhale saatine kadar eksiksiz olarak Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma  birimine teslim edilecek edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
a- Geçici teminat; tahmini bedelin en az % 20’si oranında Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye Halk Bankası A.Ş. Gazimuhtarpaşa Şubesi TR 58 0001 2001 4280 0005 1000 32 nolu iban hesabına yatırılan makbuz, 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
b-Dokümanın alındığına dair makbuz. Doküman bedeli 500,00 TL (Müdürlüğümüz banka hesabına yatırılacaktır.)
c- Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d- Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak). e-devlet sistemi üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.
e- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
    1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
f- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
h- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair  son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.
ı - Gerçek kişilerden, resmi kurumlardan alınmış kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması. Bu belge olmadığı durumda Kantin İşletmeciliği İş yeri Açma Belgesi. Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak. 
i- Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantinciler Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki Faaliyetinin Devam Ettiğini Gösteren Belge, sunmak zorundadır.
j- İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
k- İlk ilan tarihi itibarı ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
l- İhaleye katılan her istekli kiralanacak taşınmazın yerinde görebilir. 
m-İhaleye katılacak isteklilerin, hali hazırda veya daha önce Kamu veya Özel Sağlık Tesislerinde kantin-büfe-kafeterya işletmesi gerekmektedir. İstekliler daha önce veya hali hazırda bir Kamu veya Özel Sağlık Tesislerinde kantin-büfe-kafeterya işlettiğine dair belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır. İstekliler çalıştırdığı kurumdan vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyenler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
 n- İhaleye katılacak olanlar, ihale konusu işin tanımına uygun düzenlenmiş, tahmin edilen bedelin en az % 50’si oranında iş deneyim belgesini sunmak zorundadır. 
2-   İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                  
İLAN OLUNUR
Hasan TİRYAKİOĞLU   Dr. Beytullah ŞAHİN
Destek Hizmetleri Başkanı İl Sağlık Müdürü 
İta Amiri
#ilangovtr Basın No ILN02000258