ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                        GAZİANTEP

1-TARAFLAR

Bu ihalede “İDARE” ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’Nİ, “İSTEKLİ”  İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi, “KİRACI” ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2- İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda mahalle,adres,ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevki/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazların ihale yoluyla tabloda belirtilen yıl kadar süreliğine kiraya verilmesi.

S. No

Mahalle

Ada

Parsel

No

Niteliği

Mevkii/Yeri

Yıllık/Aylık

%3 Geçici Teminat

Süre

Muhammen Kira Bedeli

(Yıl)

1

Konak

2200

21

-

Kantin

Yaşar Torun Gençlik Merkezi

Aylık:750 TL+KDV

810 TL

3

2

Kurbanbaba

4642

6

-

Kantin

Kurbanbaba Gençlik Merkezi

Aylık:750 TL+KDV

810 TL

3

3

Karagöz

611

17

Z04

Dükkân (Yemenicilik El Sanatları Yapımı ve Satışı)

Alaybey Mahallesi Gümrük Cad. No: 14

(Gümrük Hanı)

Aylık:2.500 TL+KDV

2.700 TL

3

4

Karagöz

611

17

Z05

Dükkân (Kutnuculuk El Sanatları Yapımı ve Satışı)

Alaybey Mahallesi Gümrük Cad. No: 14

(Gümrük Hanı)

Aylık:2.500 TL+KDV

2.700 TL

3

5

Karagöz

611

17

Z09

Dükkân ( Sedef, Bakır İşletmeciliği ve Ürünleri El Sanatları Yapımı ve Satışı)

Alaybey Mahallesi Gümrük Cad. No: 14

(Gümrük Hanı)

Aylık:2.500 TL+KDV

2.700 TL

3

6

Karagöz

611

17

Z10

Dükkân (Gümüşçülük El Sanatları Yapımı ve Satışı)

Alaybey Mahallesi Gümrük Cad. No: 14

(Gümrük Hanı)

Aylık:2.500 TL+KDV

2.700 TL

3

7

Karagöz

611

17

101

Dükkân (Ahşap İşleri El Sanatları Yapımı ve Satışı)

Alaybey Mahallesi Gümrük Cad. No: 14

(Gümrük Hanı)

Aylık:2.000 TL+KDV

2.160 TL

3

8

Karagöz

611

17

103

Dükkân (Tesbih El Sanatları Yapımı ve Satışı)

Alaybey Mahallesi Gümrük Cad. No: 14

(Gümrük Hanı)

Aylık:2.000 TL+KDV

2.160 TL

3

9

Karagöz

611

17

107

Dükkân (Üfleme Cam El Sanatları Yapımı ve Satışı)

Alaybey Mahallesi Gümrük Cad. No: 14

(Gümrük Hanı)

Aylık:1.750 TL+KDV

2.160 TL

3

10

Karagöz

611

17

109

Dükkân

(Yöresel Fotoğraf Çekim Atölyesi)

Alaybey Mahallesi Gümrük Cad. No: 14

(Gümrük Hanı)

Aylık:1.750 TL+KDV

2.160 TL

3

11

K. Kızılhisar

913

9

100/15

Kafeterya

Şahinbey Parkı İçi

Aylık:15.500 TL+KDV

16.740 TL

3

12

Kepenek

527

35

2C- 2D -2E

Çay Evi

Şıh Meydanı

Şeyh Fethullah Cami Sok.

Aylık:6.500 TL+KDV

7.020 TL

3

13

Burç Yeşilpınar

193

323

5A

Santral Yeri

Burç-Yeşilpınar Mah. Okul Cad.

Yıllık:18.000 TL+KDV

1.620 TL

3

14

Cevizli

155

2

1

Santral Yeri

Cevizli Mah. Celal Doğan Blv.

Yıllık:18.000 TL+KDV

1.620 TL

3

15

Yeditepe

5680

1

26

Kese Odası

Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu ve Kültür Merkezi

Aylık:1.500 TL+KDV

1.620 TL

3

16

Güneykent

7103

1

16/6C

İşyeri

Şelale Park Girişi

Aylık:5.000 TL+KDV

5.400 TL

3

17

Kolejtepe

4653

316

1A

Hamam

Cumhuriyet Sosyal Tesisi Altı

Aylık:15.000 TL+KDV

16.200 TL

3

18

Güzelvadi

-

-

-

Atm Ünitesi Yeri

Şanlıdere Caddesi ile 90067 No.lu Sok. kesişimi Kürşat Tüzmen Sosyal Tesisi önündeki park alanı içerisinde

Yıllık:62.000 TL+KDV

5.580 TL

3

19

Bülbülzade

9077

1

-

Gsm Baz İstasyonu Yeri

36,00m²'lik taşınmazın mevcut haliyle "Gsm Baz İstasyonu" kurulması

Yıllık:75.000 TL+KDV

6.750 TL

3

20

Bağlarbaşı

248

4

-

Sosyal Amaçlı İşyerleri

Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi

Aylık:10.000 TL+KDV

36.000 TL

10

21

K.Kızılhisar

913

9

-

Mini Lunapark Alanı

(2.770 m²)

Şahinbey Parkı İçi

Aylık: 205.000,00 TL + KDV

221.400 TL

3

100/20

Dağ Kızağı

100/1

Teleferik

3-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Taşınmazların yıllık/aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

4-İHALENİN ŞEKLİ

İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

5-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 100,00 (yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen taşınmazlar için ayrı ayrı şartname satın alınacaktır.

6-İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmazların İhalesi 05/06/2024 Çarşamba günü, saat 13.30’da Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlayacaktır. İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne en geç 04/06/2024 Salı günü Saat:16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.

7-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili tabloda belirtilen yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR970001500158007266618948 IBAN No.lu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi bu ilanın 8.maddesinde belirtilen değerleri de Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale,  % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

8-TEMİNATA  İLİŞKİN ESASLAR

a)- Tedavüldeki Türk Parası

b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c)- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

9- İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler dosya içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9.1. Kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),

9.2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,  telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

9.3. Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,     

9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

9.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

9.4.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),

9.6. Vekâleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,

9.7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

9.8. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz

9.9. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bu ilanın 8. maddesindeki değerler,

9.10. İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

9.11. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)

9.12. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

9.13. Sıra numarası 3-10 arasında olan işyerleri Gümrük Hanı içerisinde tarihi yapıda olduğundan, kiralanan dükkânlar Yaşayan Müze işliği profiline uygun olan el sanatları ve bunların ustalarını bir araya toplamayı ve tanıtmayı da amaçlamaktadır. Bu sebeple dükkânların ihalesine katılacaklardan belge şartı olarak öncelik sırasına göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkârı” belgesi, yoksa “Ustalık Belgesi” ve “Usta Öğreticilik Belgesi” istenilmektedir

9.14. Sıra numarası 21 olan (taşınmaz ve tesisler) işyerinin kira ihalesine katılmak isteyen iştirakçilerden;

9.14.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan alınacak ‘Lunapark işletmeciliği’ faaliyet konulu Oda kayıt belgesi,

9.14.2. İş Deneyim Belgesi: En az 5 yıl süre ile Lunapark işletmiş olduğuna dair belge istenecektir.

9.15. Sıra numarası 20 olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi müştemilatında yer alan ticari faaliyette kullandırılması öngörülen işyerlerinde din hizmetlerinin ruhuna aykırı olarak herhangi bir faaliyet yapılmayacaktır.

Ortak girişimlerde;  iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.

(Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair makbuz hariç)

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02037425