YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Cumhurbaşkanı Kararı - 8247 Sayılı, 11/3/2024 tarihli Kararın, Karar Sayısı: 8259 olarak yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar.

YÖNETMELİKLER

- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gaziantep Büyükşehir, İlaçlama Çalışmalarına Ağırlık Verdi Gaziantep Büyükşehir, İlaçlama Çalışmalarına Ağırlık Verdi


- Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Göç İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik

- Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonların Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 tarihli ve E: 2022/154, K: 2024/33 sayılı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 tarihli ve 2018/11489 Başvuru Numaralı Kararı

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
c - Çeşitli İlanlar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri.

Editör: Tekin Albayram