HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ)

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP
Bölge Müdürlüğümüze bağlı Ş.Urfa İşletme ve Bakım Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Enerji İletim Hatlarında kullanılmak üzere 29 Kalem Hat Hırdavat Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/354085

1-İdarenin

a) Adı

:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (Teiaş) 12. Bölge Müdürlüğü/ Gaziantep

b) Adresi

:

Osmangazi Mah.56090 Sok N:13/C 27001-Şehitkamil/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası

:

3423292828 - 3423290873

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP.

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Bölge Müdürlüğümüze bağlı ŞUrfa İşletme ve Bakım Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Enerji İletim Hatlarında kullanılmak üzere 29 Kalem Hat Hırdavat Malzemesi Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Ş.Urfa İşletme ve Bakım Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Enerji İletim Hatlarında kullanılmak üzere 29 Kalem Hat Hırdavat Malzemesi Alım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ŞANLIURFA/MERKEZ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Söz Konusu Malzemeler Tek Seferde Şanlıurfa İşletme Bakım Müdürlüğüne Muayene Kabul Komisyonu Tarafından Gerekli Kontroller Yapıldıktan Sonra Tek Seferde Teslim Alınacaktır. Teknik Şartname Hükümlerine Aykırı Malzeme Teslim eden Yüklenicinin sözleşmesi, tek taraflı fesh edilecek olup, kesin teminat irad kaydedilerek; hakkında 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunun 20.ve 26.Maddelerine göre işlem yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02003488