İHALE İLANI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yemekhane olarak işletilecek işyerinin Kiralanması işi Hasan Kalyoncu Üniversitesi İhale yönetmeliğinin 28. maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Havaalanı yolu üzeri 8. km Şahinbey / Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası

: +90 (342) 211 80 80 +90 (342) 211 80 81

c) Elektronik posta adresi

: [email protected] [email protected]

2 - İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: YEMEKHANE OLARAK İŞLETİLECEK İŞYERİNİN KİRALANMASI İŞİ

b) Yapılacağı yer

: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

: 17/08/2023 saat 10:30

c) İhaleye son teklif verme tarihi ve saati    : 17/08/2023  saat 10:30

d) Kira  başlama tarihi                                 : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlar.

e) İşin Süresi                                               : 365 Takvim günüdür.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1

            a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            b)  Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

            ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.            

4.2. İş deneyim belgesi istenmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı aynı adresten  satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını en geç 16.08.2023 17:00 a kadar satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 17/08/2023 saat 10:30’a kadar Hasan Kalyoncu Üniversitesi adresine elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar ulaştırılması şarttır

9 -  İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle kiralama sözleşmesi imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri 1 yıllık kira bedelinin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Muhammen bedel aylık kira bedeli KDV hariç 15.000 TL’ dir.

12 -Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

13 -İhaleye Ortak Girişim ve Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

14- Kiralama yapılacak alan istekli firma tarafından gezilerek idareden İş yeri görme belgesi alınarak ihale dosyasında sunulacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01875260