T.C.
NİZİP
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2023/1042 Esas
KARAR NO : 2023/1026
C.SAV.ESAS NO : 2023/1752

Dolandırıcılık suçundan İbrahim ve Fatma oğlu 15/01/1994 Deyrizor doğumlu Abdulgafur ELMUHAMMED hakkında Mahkememizin 25/07/2023 tarihli ve 2023/1042 Esas - 2023/1026 Karar sayılı kararı ile; Her ne kadar sanık hakkında "dolandırıcılık" suçundan TCK'nın 157/1 maddesi gereğincecezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanıkların eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 158/1 (F) bendi kapsamında öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delillerin takdiri ile lehe yasa değerlendirmesinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesinde zorunluluk bulunması nedeniyle mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, Karar kesinleştiğinde dosyanın görevli ve yetkili olan Nizip Ağır Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
Dair,tarafların yokluğunda dosya üzerinden tensiben yapılan inceleme sonucu iddia makamının istemine uygun olarak CMK.nun 5/2 maddesi gereğince 7 gün içerisinde Mahkememize veya başka bir yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı hükmün, sanığın adresinin tüm aramalara rağmen bulumamadığı ilgilinin adresinin açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilerek İTİRAZ olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 28.11.2023

#ilangovtr Basın No ILN01941960