2024 YILI GAZİULAŞ PERSONELLERİ YAZLIK ELBİSE mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/342793
1-İdarenin
a) Adı    :    GAZİULAŞ GAZİANTEP ULAŞIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
b) Adresi    :    15 Temmuz Mahallesi Saim Akınal Caddesi Trafik Sinyalizasyon ve Gaziulaş No:9/1/1 Şehitkamil Gaziantep ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası    :    3423294545 - 3423294545
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    2024 YILI GAZİULAŞ PERSONELLERİ YAZLIK ELBİSE
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    
GÖMLEK (UZUN KOLLU) : 1.900 ADET PANTOLON : 1.900 ADET YAZLIK AYAKKABI : 958 ADET ÖZEL GÜVENLİK KISA KOLLU T-SHİRT : 548 ADET ÖZEL GÜVENLİK YAZLIK PANTOLON :548 ADET ÖZEL GÜVENLİK YAZLIK AYAKKABI : 274 ADET ÖZEL GÜVENLİK YAZLIK ŞAPKA : 274 ADET KOMANDO PANTOLON (YAZLIK) : 556 ADET T-SHİRT (TEMİZLİK KISA KOLLU) : 242 ADET KORUCUYU YAZLIK İŞ AYAKKABISI : 278 ADET T-SHİRT (ATÖLYE KISA KOLLU) : 314 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Gaziulaş A.Ş Raylı Sistemler Depo
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yüklenici 30 Gün İçerisinde Teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşme imzalandıktan sonra fiilen işe başlamış sayılır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    05.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Gaziulaş A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

Editör: Ebru Kont1