T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 YAPIM VE ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ
İHALE İLANI

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ile “Yapım ve Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama “modeline göre  ihaleye çıkarılmıştır.

1.Taşınmaz 2.Taşınmaz
İli : Gaziantep Kahramanmaraş
İlçesi : Şahinbey Dulkadiroğlu
Mahallesi : Yirmibeşaralık Şeyhadil
Ada / Parsel No : 2285 Ada / 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Parseller 1587 / 15
Yüzölçümü : 3.632,60m2 2.463,06m2
Makam Onayı, Tarih Ve Sayısı : Vakıflar Meclisinin 05.02.2024 tarih ve 68/76 sayılı kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 12.01.2024 tarih ve 31 sayılı komisyon kararı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2024 tarih ve 653850 sayılı Olur’u ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 05.06.2024 tarih ve 331 sayılı komisyon kararı
Tahmin Edilen (Muhammen) Bedel : 73.465.402,50TL(YetmişüçMilyonDörtYüzAltmışBeşBin DörtYüzİkiTürkLirasıElliKuruş) olup, bu bedel yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır. 16.467.600,00TL(OnaltımilyonDörtyüzaltmışyedibin AltıyüzTürkLirası olup, bu bedel yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.
Geçici Teminat : 2.203.962,08TL(İkiMilyonİkiYüzÜçBinDokuzYüzAltmış İkiTürkLirasıSekizKuruş) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir. 494.028,00TL(DörtyüzdoksandörtbinYirmisekizTürkLirası)olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.
İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif ihalesi) Kapalı Teklif (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif ihalesi)
İşin Adı : “Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yirmibeşaralık Mahallesi, 2285 Ada, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 parsellerin yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralanması” işi “Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Şeyhadil Mahallesi, 1587 Ada 15 parselin yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralanması” işi
İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve Temin Edilebileceği) Adres : Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Yatırım Emlak Birimi,
İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No:8 Vakıflar Güven İş Merkezi,
Kat:4,5,6 Şehitkamil / GAZİANTEP
İhale Günü ve Saati : 01/08/2024 – Perşembe günü  saat: 10.00 01/08/2024 – Perşembe günü  saat: 14.00
İrtibat Tlf - Faks : 0 342 232 44 25 – 0 342 232 53 17 İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

                       

Yukarıda özelikleri belirtilen taşınmazlara;

  1. 1. Taşınmaz için;

1-    Yüklenici tarafından yapılacak yapılar ile ilgili mimari, statik ve mekanik projelerin hazırlanması ve Bölge Müdürlüğümüze, ilgili belediye ve kurumlara   onaylatılması, inşaatın gerçekleştirilmesi, tüm finansmanının sağlanması, kira ödemelerinin de yer teslimin yapıldığı tarihten itibaren yapılmaya başlanması, ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda başlatılması suretiyle kira akdi süresinin, yer teslim tarihinden itibaren toplam 25 (Yirmibeş) yıl olması,
2-    Kira bedellerinin; ilk 2 (iki) yıllık inşaat süresinin ilk yılı aylık 20.000,00.-TL olması, inşaat süresinin 2. Yılı kira bedeli bir önceki yıl aylık kira bedeline TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim % oranında artış yapılarak belirlenmesi, işletme dönemi olan 3. Yıl aylık kira bedelinin 120.000,00.-TL+önceki 2 (iki) yılın Yi-TÜFE (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin Yi-TÜFE (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
3-    Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde (ifraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (Proje, İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) yüklenici tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak yüklenicinin İdareden herhangi bir hak talebinde bulunmaması,
4-    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesine ve ilgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir nedenle mahkeme kararına istinaden 25 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masraflar dahil herhangi bir hak talep edilmemesi,
5-    İmarda iyileştirme olması durumunda (kat adedi artışı, alan artışı, Emsal ve KAKS vb.) yapılan iyileştirme doğrultusunda kira bedelinin aynı oranda arttırılması, imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü masrafın karşılanması,
6-    İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz raporunda kira tespitinde kullanılan parametrelerde artış öngören bir değişiklik olması halinde, yeniden değerlendirme yapılması, bu durumda aylık kira bedelinin aynı oranda arttırılarak yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni kira bedelinin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,
7-    İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla kullanılmaması,
8-    Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
9-    3194 sayılı İmar Kanunu’na göre inşaat ruhsatı alınabilmesi için vakfa ait parselden terk edilmesi gereken kısım var ise, kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak Yüklenici tarafından defaten İdaremize ödenmesi,
10- İmarda ve onaylı ruhsat projesinde belirtilen mahallerin planlanan ve onaylı kullanım amacı dışında kullanılarak ticari işletmeye kar getirmesinin tespiti halinde ticari alana konu mahallerinin hesaplanacak değerleri üzerinden mevcut kirasına eklenmek suretiyle kira artışına gidileceği durumunda Vakfın alacağı aylık kira bedelinin tekrar değerlendirilmesi,
Şartlarıyla, “Ticaret+Konut” fonksiyonda kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 12. ve 20. Maddeleri gereğince 25 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılması işidir.


2.Taşınmaz için;
1-    İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 2 (iki) yıl projelendirme ve inşaat yapım süresi olmak üzere toplam 15 yıl olması,
2-    İşin süresinin başlama tarihinden itibaren ilk yıl aylık kirasının; 5.000,00.-TL(BeşbinTürkLirası) + (İhale artış oranı) olması, 2. yıl aylık kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında artırılarak belirlenmesi, işletme süresi başlangıcı olan 3. yılın başından itibaren, aylık 58.000,00.-TL (EllisekizbinTürkLirası) + (İhale artış oranı) kirasının önceki 2 yıllık TÜFE oranında artırılarak belirlenmesi ve 4. yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın kira bedelinin Yurt İçi Tüfe on iki aylık ortalaması (Artışa esas Yurt İçi Tüfe oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi,
3-    Söz konusu taşınmazın değerlenmesine esas alınan ekspertiz raporunun kira bedellerinin tespitinde öngörülen fonksiyon dışında gelir getirici başka alanların oluşturulması durumunda, ayrıca öngörülen fonksiyondan elde edilecek gelir hesabında kullanılan parametre (Oda sayısı, kişi sayısı vb.) öncelikle İdaremiz daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış ön gören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametredeki artış oranında arttırılması, ilgili parametrede azalma olmasından dolayı hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi,
Şartlarıyla, "Öğrenci yurdu- Pansiyon" olarak kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 12. Ve 20. Maddeleri gereğince 15 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılması işidir.

B- İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2.) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat Mektubu: Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Vakıf Katılım Bankası Gaziantep Şubesinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına olan TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiliğin adı-soyadı/Unvanı iler vergi/TC. Kimlik numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğunu belirtmek suretiyle) yukarıda yazılı tutarın geçici teminat banka dekontu, havale/EFT yapılması halinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi.
f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Banka referans mektubu: Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
h.4.) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası,
h.5.) Mezuniyet belgeleri/Diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır. Söz konusu diplomanın değerlendirilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerindeki tevsik edici belgeler ile birlikte sunulması zorunludur.
h.6.) İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) Vergi borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz
l) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:11)
n) Teklif Mektubu: İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.8) konulacağı zarf.
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h.4.), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarihi ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
2- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No:8 Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat:4,5,6 Şehitkamil / GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dökümanı satış bedeli 1.000,00TL (Bin Türk Lirası) olup, Vakıf Katılım Bankası Gaziantep Şubesinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına olan TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 IBAN nolu hesabına işin ismi, istekli adı ve vergi/T.C. nosu belirtilerek yatırılacak ve İdareye ibraz edilerek İhale dökümanı satın alınacaktır.
3-İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No:8 Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat:4,5,6 Şehitkamil / GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
       4- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
       5-Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir
6-Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim ve harç bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
7- İhalenin yapılamaması durumunda yeniden ilan edilmeden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43. maddesine göre ihale pazarlığa bırakılacaktır.
8-İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR
 

#ilangovtr Basın No ILN02052694