GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şahinbey Burç Esentepe Mahallesi İçmesuyu, Terfi ve Şebeke Hatları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/338798

1-İdarenin

a) Adı

:

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Değirmiçem Mah. Kıbrıs Cad. No:1/A 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası

:

3422111300 - 3422318833

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Şahinbey Burç Esentepe Mahallesi İçmesuyu, Terfi ve Şebeke Hatları Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yüklenici malı 7.569 metre polietilen içmesuyu hattı döşenmesi ve 1 adet 1000 m3'lük depo, 4 adet tahliye ve 8 adet vantuz yapımı işleri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Burç Esentepe Mahallesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 250 (İkiYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.04.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar Mah.Kıbrıs Cad. Eruslu İş Merkezi/ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Bölümü

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ø250 MM (16 ATÜ) PE BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL.TRAŞLANMASI, ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) (0-5 mm KIRMATAŞ İLE GÖM VE YATAK, ÜZERİ KAZIDAN ÇIKAN MALZE)

12,4796%

15,2529%

5,55

Ø110 MM (16 ATÜ) PE100 BORU VE EK PARÇALARIN NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL.TRAŞLANMASI, ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU VE ÖZEL PARÇA BEDELİ HARİÇ) (0-5 mm KIRMATAŞ İLE GÖMLEK VE YATAKLAMA, ÜZERİ 0-38 MM KIRMATAŞ MAL

5,7834%

7,0686%

2,57

Ø75 MM (16 ATÜ) PE BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL.TRAŞLANMASI, ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) (0-5 mm KIRMATAŞ İLE GÖMLEK VE YATAKLAMA, ÜZERİ KAZIDAN ÇIKAN MALZEM

6,7055%

8,1956%

2,98

1000 M3'LÜK İÇMESUYU SERVİS DEPOSU YAPILMASI

38,1879%

46,6741%

16,97

VANTUZ YAPISI YAPILMASI

1,4954%

1,8277%

0,66

TAHLİYE YAPISI YAPILMASI

0,7268%

0,8884%

0,32

Ø 75 MM PE100 16 ATÜ BORU BEDELİ

1,5833%

1,9352%

0,7

Ø 110 MM PE100 16 ATÜ BORU BEDELİ

1,7156%

2,0969%

0,76

Ø 250 MM PE100 16 ATÜ BORU BEDELİ

18,3497%

22,4274%

8,16

Ø 150 MM SÜRGÜLÜ VANA BEDELİ (16 ATÜ) (TAHLİYE VE VANTUZ İÇİN)

0,766%

0,9362%

0,34

Ø 150 MM DİNAMİK DARBESİZ VANTUZ BEDELİ (16 ATÜ) (VANTUZ İÇİN)

0,7326%

0,8954%

0,33

Ø 200 MM SÜRGÜLÜ VANA BEDELİ (16 ATÜ) (DEPO İÇİN)

0,7134%

0,8719%

0,32

Ø 250 MM SÜRGÜLÜ VANA BEDELİ (16 ATÜ) (DEPO İÇİN)

0,1526%

0,1865%

0,07

Ø 300 MM SÜRGÜLÜ VANA BEDELİ (16 ATÜ) (DEPO İÇİN)

0,1998%

0,2442%

0,09

Ø 250 MM DEMONTAJ PARÇASI BEDELİ (16 ATÜ) (DEPO İÇİN)

0,0809%

0,0989%

0,04

Ø 300 MM DEMONTAJ PARÇA BEDELİ (16 ATÜ) (DEPO İÇİN)

0,0971%

0,1187%

0,04

ENKAZ DEPOLAMA BEDELİ

0,2303%

0,2815%

0,1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02003458