GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALENİN KONUSU:
      Şehitkamil İlçesi, Özgürlük Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların satışı işidir.

Ada Parsel Alanı(m²)
İmar Durumu
m² Rayiç Değeri Muhammen Bedel Geçici Teminat
9485 9 2.704,72  Konut (E:1.50 Yençok: 10 Kat)  10.500.00 TL 28.399.560,00 TL 851.986,80 TL
9485 10 3.087,48 Konut (E:1.50 Yençok: 10 Kat)  10.500,00 TL 32.418.540,00 TL 972.556,20 TL
9485 11 3.149,54 Konut (E:1.50 Yençok: 10 Kat)  10.500,00 TL 33.070.170,00 TL 992.105,10 TL


2-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü artırma suretiyle ayrı ayrı yapılacaktır.
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
          İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır.
         İhale şartname bedeli 500,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.
4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
           İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 iban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
         Söz konusu yerlerin ihalesi 10.07.2024 Çarşamba günü, saat 15:00 ‘da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.
         İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 10.07.2024 Çarşamba günü, saat 12.00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

  • A. İÇ ZARF

            Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.
            Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

  • B. DIŞ ZARF

         Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
     a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
     b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
     c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
     ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
     d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
     e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
     f) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
     g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı,
     ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
     h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
     ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

  • C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

          Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
 

#ilangovtr Basın No ILN02052968