BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI İNCELEME RAPORU

2023  YILI ARALIK AYI BİRLEŞİMİ

KARAR KARARIN  KARARIN ÖZETİ
TARİHİ NO SAYISI
11.12.2023 664 Gaziantep Byükşehir Beledyesi, Gaziantep Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. arasında Büyükşehir Belediyemize, bağlı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi yerleşkesinde açılacak olan Gaziantep Teknopark Kuluçka Merkezi projesi kapsamında, tarafların kanun ve mevzuat doğrultusunda işbirliği yapmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik ortak hizmet projesinin gerçekleşmesi öngörülmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent A.Ş arasında yapılacak sözleşmesini imzalanması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne.
11.12.2023 665 Gaziantep İlinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi için  (3. Etap ve 4. Etap)  (Doğalgaz Dönüşüm Projesi İçin) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile düzenlenecek olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne.
11.12.2023 666 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar Kalkınma Bankasının (ERBD) kentsel sürdürülebilirlik programı olan Yeşil Şehirler Programına katılmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Yeşil Şehirler Program kapsamında, Gaziantep’in temel çevresel zorluklarını tanımlamayı, önceliklendirmeyi, sürdürülebilir müdaheleler ve yatırımlarla ele almayı amaçlayan bir Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) hazırlanmıştır. Kent estetiği Daire Başkanlığımızca yapılan ağaçlandırmalar ile kent içi ve çevresini  daha yeşil bir şehir olma yolunda yapılan çalışmalarımızı da güçlendirme hedefi ile daha yeşil bir Gaziantep olma yolunda  bu hedefe destek olacak Yeşil Şehir Gaziantep kapsamında bir fikir yarışması planlanmaktadır. ‘Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarım Yarışması’ nda kazanan katılımcılara (Birinciye Masaüstü Bilgisayar, İkinciye Leptop ve Üçüncüye Tablet) ödülleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’ e yetki verilmesinin,  oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 682 Şehitkamil İlçesi, Tokdemir ve Tuğlu Mahalleleri N39-D1, N39d-06b ve 07a paftalarında planlara ve plan değişikliğine konu alan, mevcut 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Dikili Tarım Alanı ve Mera Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında plansız alan olarak görülmektedir. Bahse konu planlama alanında, sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji üretimine alternatif arayışlar oluşturabilmek amacıyla Güneş Enerji Santrali şeklinde önerilen nazım imar planı ve plan değişikliğinin,  oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 683 Şahinbey İlçesi Eyüpoğlu Mahallesi N38-C3, N38c-18c ve N38c-18c-4a paftalarında revizyon nazım ve uygulama imar planına konu alan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Orta Yoğunluklu Konut Alanı, Sağlık Tesisi Notasyonu, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Sağlık Tesisi, İmar Yolu, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Hastane Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı olarak görülmektedir. Plan revizyonuna konu alanda Dr. Ersin Aslan Hastanesinin yıkılması ve Akkent Bölgesinde Şehir Hastanesinin faaliyete geçmesiyle beraber bölgenin açık ve yeşil alan ve günübirlik ticari ihtiyaçların karşılanması planlar arası kademeli birlikteliğin sağlanması amacıyla Meydan (altı katlı otopark), Sağlık Tesisi, Ticaret Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı ve İmar Yolu şeklinde önerilen nazım ve uygulama imar planı revizyonunun,  oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 684 Şehitkamil İlçesi, Karacaahmet Mahallesi, N38c-13c-3d imar paftasında revizyon uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2023 tarih ve 574 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plana askı süresi içerisinde, Beyhan Külekçi ve Yılmaz Kireç tarafından muhtelif gerekçelerle itiraz edilmiştir. İtiraza konu uygulama imar planı revizyonu, yasaya, yönetmeliğe, kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak hazırlandığından yapılan itirazların reddinin,  oyçokluğu ile kabulüne.
15.12.2023 685 İslahiye İlçe Merkezi mikro bölgeleme etüt raporu sonuçları ve plan notları 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli ilave +revizyon nazım ve uygulama imar planına yapılan itirazların kısmen kabulü, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2023 tarih ve 576 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plana askı süresi içerisinde, Ömer Özdemir, Fatih Özdemir, Beyhan Külekçi, Yılmaz Kireç, Ali Rıza Avcıoğlu, Bilal Oktay Yıldırım, Muzaffer Alçı, Kudret Akın, Hacı Yiğit, Yekta Group Sanayi Tic. Ltd. Şti, İsmail Günebakan, İslahiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Erdal Özkorkmaz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından muhtelif gerekçelerle itiraz edilmiştir. İtiraza konu nazım ve uygulama imar planı değişikliği, • Üst ölçekli planlara ve plan ana kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığından bu yönde yapılan itirazların reddine, • Taşınmazların fonksiyon değişikliği, mikrobölgeleme etüt raporu kararları ve sonuçları doğrultusunda belirlenen yapı yasaklı alanlara, yapılaşma koşulu/yoğunluk artışı yönündeki itirazların planların ana kararlarını ve sürekliliğini, sosyal donatı ve açık yeşil alan dengesini bozacağından, nüfusu artıracağında ve mikrobölgeleme etüt raporu kararları ve sonuçları aykırılık teşkil edeceğinden bu yöndeki itirazların reddine, • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak planların, imar planlarına işlenmesi yönündeki itirazın taslak planların, itiraza konu ilave+revizyon nazım ve uygulama imar planı ile Mikrobölgeleme Etüt Raporu sınırlarının kısmen dışında kalması ve taslak planda bazı kentsel kullanımlar ile yapılaşma katsayılarının bütünleşmemiş olması nedenleriyle ayrı bir planlama konusu olarak daha sonra ele alınmasına, • Bölgede deprem öncesi fiziki doku ile plan uyumsuzluğunun giderilmesi yönünde yapılan itirazların yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi amacıyla bu yönde yapılan itirazların kısmen kabulüne ve bu kapsamda, kentsel kullanım alanları, sosyal donatı alanları, açık ve yeşil alanlar ile imar yolları şeklinde önerilen 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, oyçokluğu ile kabulüne.
15.12.2023 686 Nurdağı İlçe Merkezi mikro bölgeleme etüt raporu sonuçları ve plan notları 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli ilave +revizyon nazım ve uygulama imar planına yapılan itirazların kısmen kabulü, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2023 tarih ve 577 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plana askı süresi içerisinde, Dudu Yıldırım, İpek Mengilli, Halil Demirtaş, Ozan Musa Mert, Şahin Özdemir, Sinan Özdemir, Kenan Özdemir, Murat Özdemir, Zeliha Altun, Ömer Şahin, Beyhan Külekçi, Yılmaz Kireç, Aziz Çelik, Ayşe Bıldırcın, Vakkas Tuğa, Tekin Gökkaya, Celal Demir, Metin Ünlü, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından muhtelif gerekçelerle itiraz edilmiştir. İtiraza konu nazım ve uygulama imar planı değişikliği; • Üst ölçekli planlara ve plan ana kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığından bu yönde yapılan itirazların reddine, • Taşınmazların fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların plan bütününde sosyal donatı alanları ile açık ve yeşil alanlar dengesini bozacağından, ilave yapı ve nüfus yoğunluğuna neden olacağından bu yönde yapılan itirazların reddine, • Mikrobölgeleme etüt raporu kararları ve sonuçları doğrultusunda belirlenen yapı yasaklı alanlara yönelik yapılan itirazların meri mevzuat hükümleri kapsamında imar planları ve revizyon imar planları öncesinde imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının yaptırılması ve sonuç ve kararlarının imar planlarına girilmesi zorunlu olduğundan ve ayrıca deprem sonrasında yerleşim alanlarında meydana gelen yer hareketleri ve değişen dinamiklere bağlı olarak can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla bu yönde yapılan itirazların reddine, • Taşınmazlarında yapılaşma kat sayılarının artırılmasına yönelik itirazların ilave yapı ve nüfus yoğunluğuna ve sosyal donatı alanları ile açık ve yeşil alanlar dengesini bozacağından ve ayrıca deprem sonrasında yerleşim alanlarında meydana gelen yer hareketleri ve değişen dinamiklere bağlı olarak can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla bu yönde yapılan itirazların reddine, • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak planların, imar planlarına işlenmesi yönündeki itirazın taslak planların, itiraza konu ilave+revizyon nazım ve uygulama imar planı ile tam anlamıyla bütünlük sağlamaması ve bazı kentsel kullanımlar ile yapılaşma katsayılarının bütünleşmemiş olması nedenleriyle ayrı bir planlama konusu olarak daha sonra ele alınmasına, • İmar planında yapılaşma katsayılarının çevresindeki  plan kararlarına uyumlu olması yönündeki itirazların kısmen kabulüne; Kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda güvenlik ve yaklaşma mesafelerine uygun olarak; kentsel kullanım alanları, sosyal donatı alanları, açık ve yeşil alanlar ile imar yolları şeklinde önerilen 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, oyçokluğu ile kabulüne.
15.12.2023 687 Şahinbey Alaybey (İsmet Paşa) Mahallesi ada 883, parsel 134’de kayıtlı taşınmaz mevcut koruma amaçlı uygulama imar planında Tescilli Yapı Parseli ve Yıkılarak Yok Edilmiş Tescilli Yapılar olarak görülmektedir. Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.07.2023 tarih ve 4009966 sayılı yazısında; Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2021/329 sayılı kararında Alaybey (İsmetpaşa) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ada 883, Parsel 134’deki taşınmazın üzerindeki tarihi yapının, 1999 yılında doğal sebeplerden dolayı yıkıldığı ve günümüze ulaşan herhangi bir materyal bulunmaması nedeniyle tescil şerhinin kaldırılmasına karar verildiği belirtilmiştir. Ayrıca ilgili yazıda bahse konu mahkeme kararı uyarınca 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planındaki tescil şerhinin kaldırılması talep edilmiştir. Söz konusu alanda yapılan incelemeler ve mahkeme kararı sonucunda; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı üzerinde ilgili 307 envanter nolu tescil kaydı kaldırılarak, parselin bulunduğu yapı adasına uygun olarak önerilen Ticaret alanı (B-2) koruma amaçlı uygulama imar plan değişikliği, Şahinbey İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 688 Şahinbey İlçesi Burç Esentepe Mahallesi N38d-25d-3a imar paftasında plan değişikliğine konu alan mevcut uygulama imar planında konut alanı ve park alanı olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda enerji arzının sağlanarak teknik altyapı ihtiyacının giderilmesi amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi doğrultusunda önerilen yaya yolu uygulama imar plan değişikliği, Şahinbey İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 689 Şahinbey Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde plan değişikliğine konu alan mevcut uygulama imar planında konut alanı, park alanı ve imar yolu olarak görülmektedir. Söz konusu alanda konut ve park alanı nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2023 tarih ve 465 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliğine konu alanda yapılaşma ve uygulamada yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek amacıyla yapılaşma yoğunlukları değiştirilmeden nazım imar planına uygun olarak önerilen konut alanı, yol ve park alanı uygulama imar plan değişikliği, Şahinbey İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oyçokluğu ile kabulüne.
15.12.2023 690 Şehitkamil Aktoprak (Nesimi) ve Ağaçlıboyno Mahallelerinde TCDD-Hızlı Tren Hattı ve yol düzenlemesi uygulama imar planı değişikliği Şehitkamil Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 64 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2023 tarih ve 585 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde Hasan Serindağ ve Meryem Serindağ tarafından muhtelif gerekçelerle itiraz edilmiştir. İtiraza konu uygulama imar planı değişikliği, üst ölçekli plan kararlarına, kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yapılmış olduğundan yapılan itirazların reddi, Şehitkamil İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oyçokluğu ile kabulüne.
15.12.2023 691 Şehitkamil Üçgöze Mahallesi pafta N38d-04c-2a, ada 106, parsel 330 ve Sinan Mahallesi pafta N39d-22d-3a, parsel 877’de kayıtlı taşınmazlar mevcut uygulama imar planında plansız olarak görülmektedir. Söz konusu alanda Güneş Enerji Santrali nazım imar planı ve plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2023 tarih ve 526 ile 17.11.2023 tarih ve 624 sayılı kararları ile onaylanmıştır. Bahsi geçen alanda nazım imar planına uygun olarak önerilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim alanı (güneş enerji santrali) uygulama imar planları, Şehitkamil İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 692 Şehitkamil Seyrantepe, Sacır, Sanayi, 15 Temmuz, İbrahimli, Güvenevler, Göktürk ve Aktoprak Mahallelerinde yapılaşmadan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.nin talebi doğrultusunda önerilen trafo alanı uygulama imar planı değişikliği, Şehitkamil İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 693 Şehitkamil İlçesi 15 Temmuz ve Mithatpaşa Mahallelerinde plan değişikliğine konu alanlar mevcut uygulama imar planında konut alanı olarak görülmektedir. Söz konusu bölgede uygulamada yaşanan sorunların önüne geçmek amacıyla önerilen imar yolu uygulama imar plan değişikliği, Şehitkamil İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 694 Şehitkamil Atatürk Mahallesi pafta N38c-17b-3d, ada 3177, parsel 6’da kayıtlı taşınmaz mevcut uygulama imar planında belediye hizmet alanı olarak görülmektedir. Söz konusu alanda bölge halkının sosyal ve kültürel tesis alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla önerilen sosyal ve kültürel tesis alanı uygulama imar plan değişikliği, Şehitkamil İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 695 Oğuzeli Körkün (Şahinbey-Mimarsinan) Mahallesi O38b-03c-4c, O38b-03d-3d, O38b-07b-2b, 2c, 3b, O38b-08a-1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 4a, O38b-08b-1a ve 1d imar paftalarında plan değişikliğine konu alan mevcut uygulama imar planında konut alanı, cami alanı, yeşil alan,   enerji nakil hattı ve imar yolu olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda nazım imar plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2023 tarih ve 619 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahse konu alanlarda yapılaşmada ve uygulamada yaşanması muhtemel sorunların önüne geçilmesi, İl Jandarma Komutanlığı’nın Arazi Tahsis Talebi ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından alınmış kurum görüşü doğrultusunda nazım imar planına uygun olarak önerilen konut alanı, yeşil alan, askeri alan, sosyal tesis alanı, cami alanı, enerji nakil hattı, trafo alanı, otopark alanı, imar yolu ve yapı yaklaşma mesafesi düzenlemesi  uygulama imar plan revizyonu, Oğuzeli İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oyçokluğu ile kabulüne.
15.12.2023 696 Yavuzeli Küçükkarakuyu Mahallesi ada 117, parsel 62'de kayıtlı taşınmaz mevcut uygulama imar planında plansız olarak görülmektedir. Söz konusu alanda güneş enerji santrali nazım imar planı ve plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2023 tarih ve 405 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahsi geçen alanda nazım imar planına uygun olarak önerilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı uygulama imar planı, Yavuzeli İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 697 Karkamış Çarşı Mahallesi, O39b-20b-2a imar paftasında ada 311, parsel 1, 2, 3 ve ada 312, parsel 5 ve 6’da kayıtlı taşınmazları mevcut uygulama imar planında cami alanı olarak görülmektedir. Söz konusu alanda konut alanı, cami ve park alanı nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2023 tarih ve 572 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliğine konu alanda yapılaşma ve uygulamada yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek amacıyla, önerilen konut alanı, cami alanı ve park alanı uygulama imar planı değişikliği, Karkamış İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oybirliği ile kabulüne.
15.12.2023 698 İslahiye Pınarbaşı Mahallesi ada 282, 284 ve Dervişpaşa Mahallesi ada 415’de kayıtlı taşınmazlar mevcut uygulama imar planında konut alanı olarak görülmektedir. Söz konusu bölgede yapılaşma katsayıları değiştirilmeden uygulamada yaşanan problemlerin önüne geçmek amacıyla önerilen konut alanı ve kademe hatlarının yeniden düzenlenmesi uygulama imar plan değişikliği, İslahiye İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle, oybirliği ile kabulüne.
#ilangovtr Basın No ILN01986499