BİYOKİMYA BİRİMİ İÇİN 2 KALEM KİT (Kit karşılığı geçici cihaz temini)ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/552968

 

1-İdarenin
a) Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİRİMİ
b) Adresi : GAZIANTEP ÜNIVERSITESI ÜNIVERSITE BULVARI 27310 HASTANE 4.BLOK ÖZEL KLİNİK ZEMİN KAT 27310 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 3423609517 (76016) - 3423605647
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BİYOKİMYA BİRİMİ İÇİN 2 KALEM KİT (Kit karşılığı geçici cihaz temini)ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : BİYOKİMYA BİRİMİ İÇİN 2 KALEM KİT(Kit karş.geç.cih.tem.)ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE AMBARI
ç) Süresi/teslim tarihi : Toksik Tarama Testlerinin Teslimatları sözleşme tarihi itibari ile 24 ay süreyle peyderpey olmak üzere idarenin yüklenici firmaya;Ekap üzerinden tebliğ edeceği siparişe müteakip 30 gün içerisinde istenen cins ve miktarlarda yapılacaktır. İdrar Stribi Testlerinin Teslimatları sözleşme tarihi itibari ile 24 ay süreyle peyderpey olmak üzere; yüklenici firma laboratuarın talebi doğrultusunda en az iki aylık kit ihtiyacını laboratuarda bulundurmak zorundadır. İki aylık test ihtiyacı laboratuar sorumlu öğretim üyesinin aylık istatisliklere göre belirleyeceği test sayısıdır. Faturalandırma hastane LIS(laboratuar informatik sistem) istatistik modülünden alınan ve rapor edilen gerçek test sayıları üzerinden yapılacaktır. Kit karşılığı kullanıma verilecek cihazlar; kurulumları gerçekleştirildikten sonra sözleşme süresi sonuna kadar idarede kurulu halde bulundurulacaktır.Ancak sözleşme konusu kitlerin bitmesi ve herhangi bir iş artışı söz konusu olmaması hallerinde yüklenici cihazlarını alabilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi itibari ile işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME KORDÜNATÖRLÜĞÜ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02023783