BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLARA ZORUNLU MALİ (TRAFİK)SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLARA ZORUNLU MALİ (TRAFİK)SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1416850

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Aydınlar Mah. Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Sok. No: 2 Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası 1. Kat ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası

:

3423232727 - 3423258315

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLARA ZORUNLU MALİ (TRAFİK)SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

HİZMET ALIMI 181 ADET ARACA ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YAPTIRILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 19.01.2024, işin bitiş tarihi 29.02.2024

d) İşe başlama tarihi

:

19.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.01.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Aydınlar Mah. Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Sok.No: 2 Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası 1. Kat İhale Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Belge

İstekli sigorta şirketi ise, kendilerine Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş, Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair ruhsatı yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaktır. Acente ise aracılığını yaptığı şirketin ruhsatının aslını veya noter tasdikli suretine ilave olarak acentelik sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ve poliçe kesmeye yetkili olduğunu gösterir belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01946951