6 AYLIK 7 KALEM LİKİT OKSİJEN GAZI VE MEDİKAL GAZ

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 Aylık 7 Kalem Likit Oksijen Gazı ve Medikal Gaz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/810018

1-İdarenin

a) Adı

:

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

İbni Sina Mah. Şehir Hastanesi Kampüsü İl Sağlık Müdürlüğü - Şahinbey / GAZİANTEP 27470 Karataş ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası

:

03422209614-2200505 - 3422203541

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

6 Aylık 7 Kalem Likit Oksijen Gazı ve Medikal Gaz

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Aylık 7 Kalem Likit Oksijen Gazı ve Medikal Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1-Gaziantep Şehir Hastanesi 2-Oğuzeli Devlet Hastanesi 3- Nurdağı Devlet Hastanesi depolarına.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlama tarihine müteakip en geç 15 (on beş) takvim günü içerisinde Kriyojenik tank ve eveporatör sistemi kurulumu yapılacak olup, yüklenici firma likit oksijen sevkiyatını (yazılı veya kurumsal e-posta adresinden veya telefonla) sağlık tesisinin siparişine istinaden peyder pey şekilde en geç 24 saat içerisinde resmi veya hafta sonu tatilleri gözetmeksizin teslimat yapacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ikinci bir bildirim yapılmaksızın


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Destek Hizmetleri Başkanlığı 2. Kat İhale Salonu (İbni Sina Mah. Şehir Hastanesi Kampüsü İl Sağlık Müdürlüğü)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Medikal Amaçlı Gaz Dolum Dağıtım İzin Belgesi
Medikal Amaçlı Gaz Üretim İzin Belgesi
Mesul Müdürlük Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02055439