3750 LİTRE KAPASİTELİ VİNÇLİ TEK KAPAK PEDALLI YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ

                                  ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3750 LİTRE KAPASİTELİ VİNÇLİ TEK KAPAK PEDALLI YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/155891

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

SANAYİ MAH 60715 NO CAD. NO:14 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası

:

3423232727 - 3423258315

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3750 LİTRE KAPASİTELİ VİNÇLİ TEK KAPAK PEDALLI YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MAL ALIMI 500 ADET 3.750 LİTRE KAPASİTELİ VİNÇLİ TEK KAPAK PEDALLI YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Şehitkamil Belediyesi Atık Getirme Merkezi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 iş günü içerisinde işe başlanacak, 30 gün içerisinde işin tamamı eksiksiz bir şekilde şartnameye uygun olarak peyder pey Şehitkamil Belediyesi Atık Getirme Merkezine teslim edilmiş olacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 iş günü içerisinde işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.03.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sanayi Mah. 60739 Nolu Cad. No:2 Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası 1. Kat İhale Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

En uygun geçerli teklifi veren  ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi isteklilerden, teklif ettikleri ürüne ait  Numune teknik şartnamesinde istenilen şekilde ihaleden sonra eksiksiz olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkili personeline mesai saatleri içinde tutanak karşılığında teslim etmesi EKAP üzerinden yapılacak tebligat ile bildirilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01982026