GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GAZİBEL HİZMET MÜŞAVİRLİK İNŞ. SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİNE AİT
3 ADET OTOPARKIN 60 AY SÜRE İLE KİRALAMA İŞİNE AİT İHALE İLANI


1.İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

İlçe Mahalle Ada Parsel Kapalı Alan (m2) İmar Durumu Araç Kapasitesi Süre (AY) Muhammen Bedel Geçici Teminat Evrakların İdareye Teslim Edileceği Tarih İhale Tarihi
Şahinbey Bey Mah. (Çınarlı Otopark) 1063 10 4.100 Kapalı Otopark 160 Araç 60 4.740.000,00 TL 142.200,00 TL 16.07.2024 Salı Günü Saat 17:00 a kadar 17.07.2024 Çarşamba Günü Saat 10:00
Şahinbey Eyüpoğlu Mah. (Eyüpoğlu Otopark) 1079 36 1.250 Kapalı Otopark 100 Araç 60 3.240.000,00 TL 97.200,00 TL 16.07.2024 Salı Günü Saat 17:00 a kadar 17.07.2024 Çarşamba Günü Saat 11:00
Şahinbey Eyüpoğlu Mah.
(Eblehan Otopark)
6230 1 1.000 Kapalı Otopark 80 Araç 60 1.980.000,00 TL 59.400,00 TL 16.07.2024 Salı Günü Saat 17:00 a kadar 17.07.2024 Çarşamba Günü Saat 13:00


2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 3.000,00.-TL karşılığında Gazibel A.Ş./ Kiralama  Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.
4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR25 0001 5001 5800 7316 4336 24 İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
İhale Komisyonu, ihalenin herhangi bir safhasında gerek gördüğü takdirde, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.           
İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde teklif sahibinin teklifi geçersiz sayılarak ihale iptal edilir.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
            Söz konusu yerlerin ihalesi 17.07.2024 Çarşamba günü saat 10:00 ‘da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ihale Salonunda İhale Komisyonunca ayrı ayrı yapılacaktır.
            İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte GAZİBEL A.Ş./ Kiralama İşleri Şube Müdürlüğüne 16.07.2024 Salı günü saat 17:00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

  • A. İÇ ZARF

            Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.
             Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

  • B. DIŞ ZARF

         Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
     a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
     b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
     c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
   ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
   d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
   e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
   f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
   g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
   ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
   h) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gazibel Hizmet Müş. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. ye borcu olmadığına dair belge ve  (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
    ı) İhaleye katılacak istekliden Banka nezdin de düzenlenmiş findeks raporu ihale dosyasına eklenmek zorundadır. Findeks raporu sunmayan istekliler ihaleye katılamaz. Findeks raporu “çok kötü-kötü” olarak tanımlanan istekliler bu ihaleye katılamayacaktır.
 

  • C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

          Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
              İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
 

#ilangovtr Basın No ILN02054050